Általános Szerződési Feltételek

 

1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1    A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.techmonitor.hu, a www.cadmonitor.hu, a www.gyartasmonitor.hu, a www.felulet.hu, a www.linemonitor.hu, a www.villtech.hu, a www.autogyar.hu, a www.medmonitor.hu, a www.foodtech.hu, a www.plastmonitor.hu, a www.packmonitor.hu, a www.szakmaban.hu és a www.mernokkocsma.hu domainekhez (a továbbiakban együttesen: ”Domainek”) tartozó honlapokon (a továbbiakban együttesen: ”Honlapok”) illetve a Techmonitor elnevezésű nyomtatott sajtótermékben (a továbbiakban: ”Techmonitor”) hirdető hirdetőkre (a továbbiakban egységesen: ”Megrendelő(k)”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.2    A Domainek tulajdonosa és a Honlapok üzemeltetője és a Techmonitor Publishing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2143 Kistarcsa, Huszka Mihály utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-172343, a továbbiakban: ”Szolgáltató” vagy ”Techmonitor Publishing Hungary Kft.”). A Techmonitor Publishing Hungary Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként műszaki folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, könyvkiadással, egyéb kiadó tevékenységgel foglalkozik.

1.3    A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a www.techmonitor.hu honlapon (a továbbiakban: ”Fő honlap”) történő közzétételének napja, azaz 2014. december 1. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre vonatkoznak. A Hatálybalépés napját megelőzően adott megrendelésekre a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban: együttesen: ”Felek”) által az adott megrendelésre vonatkozóan megállapított és megegyezett feltételek vonatkoznak.

1.4    A Techmonitor Publishing Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor módosítsa. A Techmonitor Publishing Hungary Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Fő honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépésnek a napját. Valamennyi megrendelésre a megrendelés napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. ATechmonitor Publishing Hungary Kft. jogosult, de nem köteles az ÁSZF-et a Fő honlapon kívüli többi honlapon közzétenni, ugyanakkor a mindenkori ÁSZF a Fő honlapon kívüli többi honlap Megrendelőire is vonatkozik. Az ÁSZF módosítása esetén a Techmonitor Publishing Hungary Kft. köteles jól látható módon jelölni az ÁSZF szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.    MEGRENDELÉS ÉS MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

2.1    Az ÁSZF a Megrendelő és a Techmonitor Publishing Hungary Kft. mint vállalkozó közötti megrendelés részét képezi. Ha a Felek a mindenkori ÁSZF-ben foglaltaktól el kívánnak térni, azt kizárólag egyedi szerződésben tehetik meg, melyben kifejezetten meg kell határozniuk, hogy az ÁSZF mely pontját milyen más rendelkezéssel helyettesítik.

2.2    A megrendelés lehet egyszeri vagy többszöri megrendelés is.

2.3    Megrendelőnek minősül valamennyi természetes-, jogi- és jogi személyiséggel nem rendelkező személy vagy más jogalany, amely hirdetést rendel a Szolgáltatótól, függetlenül attól, hogy a hirdetés a Honlap(ok)on vagy a Techmonitorban jelenik-e meg.

2.4    A Megrendelő a Honlapokon vagy valamely honlapon és/vagy a Techmonitorban hirdetést a marketing@techmonitor.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy a Techmonitor Publishing Hungary Kft székhelyének címére küldött levél formájában rendelhet meg (a továbbiakban együttesen: ”Megkeresés”).

2.5    A Megkeresést követően a Szolgáltató írásban (e-mail) árajánlatot (a továbbiakban: ”Árajánlat”) ad a Megrendelőnek az adott hirdetés(ek) vonatkozásában és a Szolgáltató megküldi az általa kitöltött, az árajánlatot is tartalmazó megrendelőlapot (a továbbiakban: ”Megrendelőlap”) a Megrendelőnek.

2.6    A Megrendelő köteles a Megrendelőlapot annak kézhezvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül kitöltve írásban (e-mail) visszaküldeni (a továbbiakban: ”Megrendelőlap visszaküldés”) a Szolgáltatónak. A Megrendelés visszaküldés Szolgáltatónak történő megküldésével a Megrendelő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF megrendeléskor hatályos rendelkezéseit elolvasta, megértette és elfogadta. A Megrendelőlapot – természetes személy Megrendelő esetét kivéve – csak a Megrendelő igazolt képviselője (pl. üzletvezetésre jogosult tagja, ügyvezetője stb.) és/vagy igazolt munkavállalója (beszerző, beszerzési igazgató, termékmenedzser stb.) jogosult visszaküldeni, a más személytől származó visszaküldés esetén a Szolgáltató megtagadhatja a megrendelést. Ha a Megrendelő a Megrendelőlapot hiánytalanul kitöltve a fenti határidőben és módon visszaküldi a Szolgáltatónak, az Árajánlat elfogadásra kerül és ezzel létrejön a Felek között a jogviszony. Ha a Megrendelő az Árajánlatot nem fogadja el vagy a Megrendelőlapot nem a jelen pontban foglaltak szerint küldi vissza vagy nem küldi vissza, jogviszony a Felek között nem jön lére.

2.7    A jogviszony létrejöttéről és a Megrendelőlap elfogadásáról a Szolgáltató a Megrendelés visszaküldés átvételét követő 24 (huszonnégy) órán belül köteles a Megrendelőnek írásban (e-mail vagy fax útján) visszaigazolást (a továbbiakban: ”Megrendelés visszaigazolás”) küldeni.

2.8    A Megrendelőlapnak, illetve a Megrendelés visszaigazolásnak tartalmaznia kell különösen

a.) ha a Megrendelő természetes személy:
- a Megrendelő személyi igazolványban szereplő teljes nevét
- a Megrendelő állandó lakcímét
- a Megrendelő személyi igazolvány számát

b.) ha a Megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy:
- a Megrendelő cégnyilvántartás vagy más nyilvántartás szerinti nevét,
- a Megrendelő székhelyének címét
- a Megrendelő adószámát és/vagy közösségi adószámát
- a Megrendelő bankszámlaszámát
- a képviselő személy nevét és megnevezését/beosztását

c.) a Felek elérhetőségeit
- vezetékes és mobiltelefon számát
- fax számát
- e-mail címét

d.) a hirdetésre vonatkozó adatokat
- a hirdetési felület helyét (Honlap(ok) és/vagy Techmonitor)
- a hirdetés megjelenésének időpontját és időtartamát (lapszám stb.)
- a hirdetés szövegét, grafikai és egyéb leírását, nagyságát és jellegét (pl. banner, álláshirdetés, stb.)

e.) a Megrendelés, illetve a Megrendelés visszaigazolás keltét

f.) az árajánlatot, annak elfogadását

g.) fizetési határidőt

h.) a Felek vagy képviselőik aláírását

i.) a ”fenti árajánlatot a fenti tartalmú hirdetésre elfogadom” szöveget, valamint

j.) ”a Megrendelőlapon nem szereplő kérdésekben a mindenkori ÁSZF szabályai az irányadóak” szöveget.

2.9    Ha a Megrendelő a Megrendelőlapon feltüntetett, a hirdetési anyag Szolgáltatónak történő leadására vonatkozó határidőt bármilyen objektív vagy szubjektív okból elmulasztja, a Szolgáltató jogosult az adott hirdetése vonatkozó hirdetési díj 50%-át, azaz ötven százalékát a Megrendelőnek kiszámlázni.

2.10    A Megrendelő a megrendelést a Honlap(ok)on megjelenő hirdetés esetében legkésőbb a Megrendelés visszaigazolást követő 48 (negyvennyolc) órán belül mondhatja le, ezt követően történt lemondás esetén a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a Megrendelés visszaigazolásban szereplő hirdetési ár 25%-át, azaz huszonöt százalékát. A Techmonitorban megjelenő hirdetés esetén A Megrendelő a már visszaigazolt megrendeléseket csak kivételesen indokolt esetben, az adott lapszámhoz tartozó leadási határidőt megelőző 8 naptári nappal mondhatja le bánatpénz fizetése nélkül. Határidőn túli lemondás esetén a hirdetési díj 50%-a kiszámlázásra kerül. Lemondás csak írásban (e-mailben) történhet, amelynek tudomásulvételét a Techmonitor Publishing Hungary Kft. minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Az írásban vissza nem igazolt lemondást el nem fogadottnak kell tekinteni, az abból eredő károk a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő a Techmonitor Publishing Hungary Kft. hozzájárulása nélkül nem jogosult a lemondott felületet egy másik megrendelőnek átadni. Lapzárta után lemondást nem áll módunkban elfogadni, a megrendelést visszavonni nem lehet.

3.    A HIRDETÉSI ANYAG SPECIFIKÁCIÓJA

3.1     A Honlap(ok)on és vagy a Techmonitorban megjelenő hirdetés anyagának (a továbbiakban: ”Hirdetési anyag”) az alábbi technikai specifikációknak kell megfelelnie:

3.2     Kampányok Hirdetési anyagának kötelező elemei:

-    A specifikációban leírt követelmények alapján elkészített kreatív(ok).
-    A céloldal(ak) aktív URL címe(i). Amennyiben a kampányban több kreatív szerepel és azoknak eltérőek a landing URL címei, azt a leadáskor jelezni kell, hogy az egyes kreatívok mely landing oldallal legyenek összekötve.
-    A specifikációban szereplő instrukciók alapján elkészített kreatívok előfeltételei az ad serverben történő kampány statisztikai mérésnek.

A Techmonitor Kft. minden esetben az OpenX ad serverben található statisztikai adatokat tekinti az elszámolás alapjának.

3.3    Kreatív típusok követelményei:

.GIF/JPG kiterjesztésű kreatívok esetén:

-  A kreatív mérete meg kell, hogy feleljen a leírásának.
- A kreatív neve ugyanaz legyen, mint a .swf kreatívnak (csak a kiterjesztésben különbözhet), amennyiben a Flash verzió alternatívájának szánják.

.SWF kiterjesztésű flash kreatívok esetén:

-    A kreatív mérete meg kell, hogy feleljen a leírásának.
-    A kreatív neve ugyanaz legyen, mint a .gif/jpg kreatívnak (csak a kiterjesztésben különbözhet).
-    Minden .swf kreatívnak – típustól függetlenül – rendelkeznie kell hozzáfűzött_clickTAG változóval, amely lehetővé teszi az ad szerver számára a kattintások nyomon követését:

(1.) Az elkészített animáción létre kell hozni egy új layert a legmagasabb prioritással.
(2.) Ezen készíteni kell egy téglalap alakú területet, amit szimbólum gombbá alakítunk.
(3.) Belépünk a szimbólumba, és tartalmát felruházzuk az átlátszósági paraméterrel.
(4.) A szimbólumot összekapcsoljuk a funkcióval: getURL és a megszabott paraméterek:

 

on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {
getURL(clickTAG,clickTARGET);
 }
}

 


 

 

 

 

 

-    A clickTAG paraméterben fontos a kis- és nagybetűs különbség
-    Az .swf kreatívok Flash 10-es verzióig támogatottak. A jelen dokumentumban foglalt függvények helyes beépítéséért mindig a kreatívot készítőké a felelősség.
-    A kreatívok mérete maximum 140KB lehet.
-    Tilos a böngésző ablakot megváltoztató (méret, pozíció) scriptek használata. Kivételt képeznek azok a speciális kreatívok, amelyeknek ez a feladata, és erről korábban előzetes egyeztetés történt.

II. KREATÍV GYÁRTÁSI SEGÉDLET

Introbanner (interstitial) 600x400 pixel

Az introbanner a weboldal betöltése előtt jelenik meg egy külön kiszolgáló ablakban, mely a 10. másodpercben automatikusan bezárul és tovább visz a kért oldalra. A felhasználó az ablak automatikus eltűnése előtt továbbléphet a kért weboldalra.
Az introbannerben megjelenítésre kerülő animáció maximális időtartama 8 másodperc legyen, és egy állóképpel záruljon.

Használható kreatív típusok: swf, jpg, html banner

A weboldalba ágyazott zónákban megjelenő kreatívok

A kreatívnak tartalmaznia kell a megfelelő clickTAG függvényt

-    billboard 300x250 pixel
-    topbanner 1080x80 pixel
-    half page 300x600 pixel
-    super leaderboard 970x90 pixel
-    super billboard 970x250 pixel
-    narrow postcard 630x300 pixel
-    normal vertical-button-button 2 120x240, 120x90, 120x60 pixel

Használható kreatív típusok: swf, jpg, html banner

Szponzorációs kreatívok (háttér szponzoráció, rovatszponzoráció)

Kizárólag statikus képanyag kiszolgálására van lehetőség. A végleges szponzorációs megjelenés a Hirdető által leadásra kerülő anyagokból (logó, fontok, színkódok, látványterv) készül el.

Használható kiterjesztések: jpg, psd, png, gif

Speciális kreatívok (pop up, sidekick)

-    Pop up

Az oldal előtt jelenik meg, maximum 8 másodperc időtartamban
A kreatívnak tartalmaznia kell a megfelelő clickTAG függvényt, valamint egy jól látható és működő bezár gombot (X), vagy „bezár”feliratot.
A pop up kreatív bezárhatóságát vezérlő hivatkozást az swf legfelső layer-n a bezár gomb vagy felirat mögött kell elhelyezni. A kreatív többi részén a clickTAG hivatkozást kell alkalmazni.

Bezáró hivatkozás az swf ActionScript-ben:

 

import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call("closeLayerBanner");

 


-    Sidekick (300x250>>970x415)

Egy, az oldalba ágyazott hirdetésből (billboard) indulva, kattintásra félretolja az oldalt, helyet adva egy jóval nagyobb méretű hirdetési felületnek.
A megjelenéshez 2 darab kreatív leadása szükséges:

1.  300x250 pixel méretű .swf kiterjesztésű banner, melynek kizárólag a legfelső layer-n elhelyezett nyitó hivatkozást kell tartalmaznia (ActionScript):

 

import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call("sideKickIn");

 


2. valamint egy maximum 970x415 pixel méretű .swf kiterjesztésű bannert, melynek tartalmaznia kell a clickTAG függvényt, valamint egy jól látható és működő bezár gombot (X), vagy „bezár” feliratot, az alábbi hivatkozással (ActionScript):

 

import flash.external.ExternalInterface;
ExternalInterface.call("sideKickOut");

 


4.    HIRDETÉS MEGJELENÍTÉSE, FELELŐSSÉG, KIFOGÁS

4.1    A Techmonitor Publishing Hungary Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlap(ok) és/vagy a Techmonitor arculatába, profiljába nem illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Techmonitor Publishing Hungary Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével össze nem egyeztethető, valamint a tiltott, törvénysértő hirdetések megjelentetését megtagadja.

4.2    A Techmonitor Publishing Hungary Kft-t megilleti a jog, hogy a hirdetés megjelenését feltételhez kösse, így különösen jogosult arra, hogy kötelezze a Megrendelőt a Hirdetés szövegének, arculatának, képi vagy színvilágának módosítására, minőségi vagy szakmai követelményeknek való megfeleltetésre.

4.3    A Techmonitor Publishing Hungary Kft. nem vállal felelősséget a Hirdetés tartalmáért, vizuális megjelenéséért vagy bármely más eleméért. A Megrendelő ezennel kifejezetten és visszavonhatatlanul átvállalja a Techmonitor Publishing Hungary Kft-től illetve a Honlap(ok) és a Techmonitor szerkesztőitől és munkatársaitól, mint a hirdetés közzétevőjé/(i)től a ’gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól’ szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: ”Reklámtörvény”) szerinti, a Megrendelőt mint reklámozót és a Techmonitor Publishing Hungary Kft-t mint reklámszolgáltatót egyébként egyetemlegesen kötelező felelősségből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a Reklámtörvény Megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Techmonitor Publishing Hungary Kft-vel és/vagy munkatársaival szemben érvényesítenek vagy érvényesítenének.

4.4    A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetés eredményességéért, továbbá a hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

4.5    A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák folytán bekövetkező vagyoni és nem vagyoni károkért, elmaradt haszonért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be.

4.6    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem határozza meg pontosan a Megrendelőlapon, hogy hirdetése a Honlap(ok)on és/vagy a Techmonitorban hova kerüljön elhelyezésre, a hirdetés helyét a Szolgáltató jogosult meghatározni.

4.7    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem minősül a szolgáltatás hibás teljesítésének a kismértékű szín- és tónusbeli eltérés a Megrendelőlapon - Megrendelés visszaigazolásban meghatározotthoz képest.

4.8    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Honlap(ok)on és/vagy a Techmonitorban csak meghatározott méretű hirdetés helyezhető el.

4.9    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a hirdetés idegen nyelvre fordítását a Szolgáltató végzi, a Megrendelő köteles gondoskodni a fordítás ellenőrzéséről, a Szolgáltató a fordítás szakmai tartalmáért nem vállal felelősséget.

4.10    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy folyamatos megjelenítést tartalmazó Megrendelés esetén amennyiben a Megrendelő a hirdetési anyag leadására vonatkozó határidőig nem jelzi kifejezetten, hogy a közlendő hirdetésen változtatni kíván, a Szolgáltató jogosult a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést közölni. A hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért a Szolgáltatót kizárólag abban az esetben terheli felelősség, ha a változtatást kifejezetten vállalta és ezt írásban a Megrendelő felé visszaigazolta. Az anyagleadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő köteles vállalni.

4.11    A Megrendelő jogosult a hirdetés Honlap(ok)on történő megjelenítését követő 48 (negyvennyolc) órán belül írásban minőségi kifogást tenni. A Szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és amennyiben azt alaposnak találja, a hibát, hiányosságot köteles a Honlapokon vagy valamely honlapon 24 (huszonnégy) órán belül kijavítani.

4.12    A hirdetés megjelenésének meghiúsulása, hibás, nem megfelelő időpontban, helyen történő megjelenése esetén Techmonitor Publishing Hungary Kft a kifizetett ellenérték visszatérítésén kívül semmilyen anyagi felelősséget nem vállal.

5.    DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1    A Megrendelő a hirdetés Megrendelőlapon – Megrendelés visszaigazolásban szereplő ellenértékét számla ellenében, a számlában foglalt határidőn belül köteles banki átutalás útján a Szolgáltatónak megfizetni. A Megrendelőnek a banki átutalást a Techmonitor Publishing Hungary Kft UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000074-81480006 számú bankszámlájára kell teljesítenie. A fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. (nyolcadik) nap. A számla ettől hosszabb fizetési határidőt is tartalmazhat. A Megrendelő jogosult előre és/vagy a fizetési határidő lejárta előtt is fizetni.

5.2    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál készült hirdetésekre a Szolgáltató 10 %-os, azaz tíz százalékos technikai felárat számít fel, melynek alapját a listaárban szereplő árak képezik.

5.3    Késedelmes fizetés esetén a Techmonitor Publishing Hungary Kft. a Ptk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogviszonyaira megállapított mértékű késedelmi kamatot számít fel, és a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően jogosult késedelmi kamat felszámítására. Amennyiben a Megrendelőnek 30 napon túli lejárt tartozása van Techmonitor Publishing Hungary Kft. felé, Techmonitor Publishing Hungary Kft. jogosult a megrendelt (vagy visszaigazolt) hirdetés közzétételét külön értesítés nélkül megtagadni. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a számla Megrendelő általi kiegyenlítéséig a hirdetés hirdetését felfüggeszteni vagy visszavonni. A Honlap(ok) esetében a Szolgáltató köteles a hirdetést a számla kiegyenlítését követő 12 (tizenkét) órán belül visszaállítani.

6.    A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

6.1    A Megrendelő és a Szolgáltató közti jogviszony (a továbbiakban: ”Jogviszony”) az alábbi esetekben szűnik meg:
a.)    teljesítéssel, azaz a hirdetés időtartamának lejártával
b.)    a Megrendelő azonnali hatályú felmondásával
c.)    a Szolgáltató azonnali hatályú femondásával

6.2    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Jogviszonyt indokolás nélkül azonnali hatállyal, írásban (e-mail, postai levél) megszüntetni, ha az tapasztalja, hogy a Megrendelő akár egyszeri, akár többszöri alkalommal, akár folytatólagosan súlyosan megszegi a jelen ÁSZF valamely rendelkezését, így különösen, ha fizetési kötelezettségének 30 (harminc) napon túl sem tesz eleget. A Megrendelő jogosult a Jogviszonyt indokolás nélkül azonnali hatállyal, írásban (e-mail, postai levél) megszüntetni, ha a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, így különösen, ha kétszeri írásos felszólítás ellenére sem jeleníti meg a a Megrendelőlapon – Megrendelés visszaigazolásban meghatározott hirdetést.

7.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1    A Felek kommunikációt telefon, e-mail, skype vagy egyéb csatorna útján is folytathatnak, azonban mind a Megrendelőlapot, mind a Megrendelés visszaigazolást írásban, így különösen e-mail útján kell megtenni.

7.2    Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

7.3    Az ÁSZF magyar és angol nyelven készült. A két változat közötti különbség esetén a magyar változat az irányadó.

7.4    Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

7.5    A Megrendelő és a Szolgáltató közti jogviszonyt a Megrendelőlap – Megrendelés visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései szabályozzák.. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

7.6    Bármilyen, a Megrendelő és a Szolgáltató között felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2014. december 1.
 

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
AUTOMATIZÁLÁS

Az elektromos megfogók elejtik a munkadarabot?

Lehet a vákuum is gazdaságos

Legfrissebb
Legolvasottabb
Média Partnerek