FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT


1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.1    A jelen Felhasználói Szabályzat (a továbbiakban: ”FSZ”) a www.techmonitor.hu, a www.cadmonitor.hu, a www.gyartasmonitor.hu, a www.felulet.hu, a www.linemonitor.hu, a www.villtech.hu, a www.autogyar.hu, a www.medmonitor.hu, a www.foodtech.hu, a www.plastmonitor.hu, a www.szakmaban.hu, a www.mernokkocsma.hu domainekhez (a továbbiakban együttesen: ”Domainek”) tartozó honlapok (a továbbiakban együttesen: ”Honlapok”) illetve a Techmonitor elnevezésű, havonta megjelenő nyomtatott sajtótermék (a továbbiakban: ”Techmonitor”) előfizetőire, olvasóira, látogatóira, felhasználóira (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználó(k)”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap(ok) és/vagy a Techmonitor előfizetése, olvasása, látogatása, felhasználása a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”.

1.2    Felhasználónak minősül minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Techmonitorra előfizet vagy legalább egy példányát megvásárolja vagy postai úton egy példányát ingyenesen megkapja és/vagy a Honlap(ok)at legalább egy alkalommal meglátogatja. A Felhasználásnak egyéb feltételei nincsenek, így például a Honlap(ok) esetében regisztráció nem létezik. A Honlap(ok)at bárki meglátogathatja.

1.3    A Domainek tulajdonosa és a Honlapok üzemeltetője a Techmonitor kiadója a Techmonitor Publishing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2143 Kistarcsa, Huszka Mihály utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-172343, a továbbiakban: Techmonitor Publishing Hungary Kft.). A Techmonitor Publishing Hungary Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként műszaki folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, könyvkiadással, egyéb kiadó tevékenységgel foglalkozik.

1.4    A jelen FSZ a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). Az FSZ rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra vonatkoznak. A Hatálybalépés napja a jelen FSZ www.techmonitor.hu honlapon (a továbbiakban: ”Fő honlap”) történő közzétételének napja, azaz 2014. december 1. napja.

1.5    A Techmonitor Publishing Hungary Kft. fenntartja magának a jogot az FSZ módosítására. A Techmonitor Publishing Hungary Kft. biztosítja, hogy a hatályos FSZ a Fő honlapon folyamatosan elérhető legyen. A Techmonitor Publishing Hungary Kft. jogosult, de nem köteles az FSZ-t a Fő honlapon kívüli többi honlapon közzétenni, ugyanakkor a hatályos FSZ a Fő honlapon kívüli többi honlap Felhasználójára is vonatkozik. Az FSZ-nek mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi felhasználásra a felhasználás napján hatályos FSZ rendelkezései az irányadóak. Az FSZ módosítása esetén a Techmonitor Publishing Hungary Kft. köteles jól látható módon jelölni az FSZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

1.6    Valamennyi Felhasználó elfogadja, hogy valamennyi felhasználás (a Honlap(ok) látogatása, tartalmának megjelenítése, a Techmonitor olvasása stb.) stb. során rá a mindenkor hatályos FSZ szabályai vonatkoznak. A Felhasználó egyben elfogadja, hogy az FSZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.

2.    A TECHMONITOR ÉS A HONLAP(OK) FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

2.1    A Felhasználó elfogadja, hogy a Felhasználást mások jogainak, így különösen a Techmonitor Publishing Hungary Kft. jogainak sérelme nélkül, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ”Adatvédelmi törvény”, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: ”Szerzői jogi törvény”), a Polgári Törvénykömyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”), a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. év IV. törvény (a továbbiakban: ”Btk.”) és egyéb más jogszabályok (a továbbiakban együttesen: ”Jogszabályok”) rendelkezéseinek maradéktalan betartásával valósítja meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az FSZ rendelkezéseinek a megsértése a Jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket és joghátrányokat vonhatja maga után.

2.2    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. – a Fő honlapon is megtalálható – külön adatvédelmi szabályzattal (a továbbiakban: ”ASZ”) rendelkezik, amiben – többek között – szabályozza a Felhasználók személyes és egyéb, azonosításra alkalmas adatainak kezelését és egyéb adatvédelmi kérdéseket. A Techmonitor Publishing Hungary Kft. ugyanakkor már ehelyütt is tájékoztatja a Felhasználót, hogy a személyes adatokat az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint kezeli és az adatokat vagy egy részüket – a hatóságoknak vagy más állami szerveknek történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Techmonitor Publishing Hungary Kft. minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. a Felhasználók adatait statisztikai célokra feldolgozza és hirdetési tevékenység során felhasználja.

2.3    A Felhasználó vállalja, hogy minden Felhasználás során meggyőződik arról, hogy a hatályos FSZ szerint jár el.

2.4    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap(ok)on és/vagy a Techmonitorban megjelenő cikkek, vélemények és egyéb írások (a továbbiakban együttesen: ”Cikkek”) a Techmonitor Publishing Hungary Kft. munkatársainak szellemi termékei. A Felhasználó vállalja, hogy nem folytat szerzői jogokat sértő vagy sérthető tevékenységet, a Techmonitor Publishing Hungary Kft. kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül nem tesz közzé, nem népszerűsít, nem továbbít, nem másol, nem használ fel, nem ad ki, nem ad át, nem ad el, nem jelenít meg, nem többszöröz Cikkeket, képeket, felvételeket, szöveges anyagokat (a továbbiakban együttesen: ”Tartalmi elemek”), továbbá logókat, grafikákat, fényképeket, videókat, vizuális- és egyéb dizájnelemeket, informatikai megoldásokat (a továbbiakban együttesen: ”Formai elemek”). A Felhasználó elfogadja, hogy a Tartalmi és a Formai elemekre vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Techmonitor Publishing Hungary Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban rögzített szabályok megsértése esetén a Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik.

2.5    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles megtéríti valamennyi, a jelen FSZ-ben foglaltak megsértésével vagy más jogellenes magatartásból adódó, a Techmonitor Publishing Hungary Kft-nek okozott kárt és annak járulékos költségeit (perköltség, stb.)

2.6    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. fenntartja a jogot a Tartalmi és/vagy Formai elemek módosítására, akár a Jogszabályok, akár saját üzletpolitikájának változása vagy más ok miatt.

2.7    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a Techmonitor Publishing Hungary Kft. nevében tett ajánlati felhívás, kijelentés nem a Techmonitor Publishing Hungary Kft-től származik, kivéve, ha abból kétséget kizárólag megállapítható, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft-től származik.

2.8    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. nem garantálja, hogy a Tartalmi és/vagy Formai elemek megfelelnek a Felhasználó a Tartalmi és/vagy Formai elemekkel kapcsolatos vélt vagy vagy valós szándékának, céljainak. A Techmonitor Publishing Hungary Kft. továbbá nem vállal felelősséget a Tartalmi és/vagy Formai elemek eredményességéért.

3.    A TECHMONITOR FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

3.1    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitort a Techmonitor Publishing Hungary Kft-nél 12 (tizenkét) hónapra előfizetheti.

3.2    A Felhasználó a Techmonitort a marketing@techmonitor.hu e-mail címre küldött e-mail útján, vagy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. székhelyének címére küldött levél formájában fizetheti elő (a továbbiakban együttesen: ”Előfizetés”). Természetes személyen kívüli más jogalany előfizető esetén csak annak igazolt képviselője (pl. üzletvezetésre jogosult tagja, ügyvezetője stb.) és/vagy igazolt munkavállalója (beszerző, beszerzési igazgató, termékmenedzser stb.) fizethet elő (a továbbiakban: ”Előfizető”). Ha az FSZ szövegezéséből más nem következik, az Előfizető Felhasználónak minősül és rá a Felhasználókra vonakozó szabályok vonatkoznak.

3.3    Az előfizetői szándék Techmonitor Publishing Hungary Kft-val való közlését követően a Techmonitor Publishing Hungary Kft. 48 (negyvennyolc) órán belül kitöltve írásban (e-mail vagy fax útján) megküldi az Előfizetőnek az Előfizetői szerződést (továbbiakban: ”Előfizetői szerződés”). Az Előfizető az Előfizetői szerződést annak kézhezvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül aláírva írásban (e-mail vagy fax útján) köteles visszaküldeni (a továbbiakban: ”Előfizetői szerződés visszaküldés”) a Techmonitor Publishing Hungary Kft-nek. Az Előfizetői szerződés Techmonitor Publishing Hungary Kft-nek történő visszaküldésével az Előfizető kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az FSZ előfizetéskor hatályos rendelkezéseit elolvasta, megértette és elfogadta. Az Előfizetői szerződést csak az Előfizető a jelen FSZ 3.2 pontjában meghatározott képviselője vagy munkavállalója jogosult visszaküldeni. A más személytől származó visszaküldés esetén a Techmonitor Publishing Hungary Kft. megtagadhatja a teljesítést. Ha az Előfizető az Előfizetési szerződést aláírva, a fenti határidőben és módon visszaküldi a Techmonitor Publishing Hungary Kft-nek, a Felek között létrejön a jogviszony. Ha az Előfizető az Előfizetői szerződés rendelkezéseit nem fogadja el vagy az Előfizetői szerződést nem a jelen pontban foglaltak szerint küldi vissza vagy nem küldi vissza, jogviszony a Felek között nem jön lére.

3.4    Az Előfizetői szerződés különösen az alábbiakat tartalmazza:

a.) ha az Előfizető természetes személy:
- az Előfizető személyi igazolványban szereplő teljes nevét
- az Előfizető állandó lakcímét
- az Előfizető személyi igazolvány számát

b.) ha az Előfizető jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy:
- az Előfizető cégnyilvántartás vagy más nyilvántartás szerinti nevét,
- az Előfizető székhelyének címét
- az Előfizető kézbesítési címét
- az Előfizető adószámát és/vagy közösségi adószámát
- az Előfizető bankszámlaszámát
- a képviselő személy nevét és megnevezését/beosztását

c.) a Felek elérhetőségeit
- vezetékes és mobiltelefon számát
- fax számát
- e-mail címét

d.) az előfizetésre vonatkozó adatokat
- az előfizetés a Techmonitorra és/vagy valamely időszaki kiadványra vonatkozik-e
- az előfizetés időtartamát (6 vagy 12 hónap) / példányszámot
- az előfizetés kezdő hónapját (amely hónapban az első lappéldány kézbesítésre kerül)
- az előfizetési díjat
- az előfizetési díj fizetésének esedékességét, módját (csekk / banki átutalás)

e.) a Felek aláírását, illetve cégszerű aláírását

f.) ’az Előfizetői szerződésre a mindenkori FSZ szabályai az irányadóak’ kitételt.

3.5    Az Előfizetői díj egyösszegben esedékes.

3.6    A Felek közötti előfizetői jogviszony megszűnik, ha

a.) a Előfizető az előfizetési díjat az Előfizetési szerződésben foglalt határidő lejártát követő 5 (öt) napon belül nem fizeti meg

b.) az Előfizetési szerződésben foglalt időtartam lejár

c.) a jogi személy Előfizető jogutód nélkül megszűnik.

A Felek tudomásul veszik, hogy az előfizetői joviszony sem rendes, sem rendkívüli felmondással nem szüntethető meg.

3.7    Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizető és a Techmonitor Publishing Hungary Kft. közti jogviszony létrejöttét vagy az Előfizetési díj Előfizető általi megfizetését követően semmilyen díjat vagy annak egy részét semmilyen jogcímen nem utal vagy juttat vissza az Előfizetőnek.

4.    A HONLAP(OK) FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

4.1    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. biztosítja a Felhasználó számára a Honlap(ok) hozzáférhetőségét, megfelelő működését, valamint azt, hogy Felhasználó bármikor korlátok nélkül igénybe vehesse a szolgáltatásokat. A Techmonitor Publishing Hungary Kft. ugyanakkor nem felelős azért, ha a Honlap(ok) vis maior vagy más, rajta kívülálló ok miatt nem elérhetőek vagy nem üzemelnek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. nem vállal felelősséget a Honlap(ok) hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail rendszerek vagy az Internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

4.2    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. fenntartja a felügyelet jogát a Felhasználók tevékenysége felett, illetve a jogot a felhasználói jogosultság megtagadására, amennyiben ezt a Jogszabályok betartása, a Honlap(ok) üzemeltetése, biztonsága stb. érdekében indokoltnak tartja. Amennyiben a Felhasználó felszólítást követően is folytatja az FSZ rendelkezéseivel, illetve a hatályos Jogszabályokkal ellentétes tevékenységét, a Techmonitor Publishing Hungary Kft. jogosult az ilyen Felhasználó felhasználói jogait haladéktalanul megszüntetni. A Felhasználónak a Honlap(ok)hoz való hozzáférésének megtagadásáért nem jár kártérítés.

4.3    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy – előzetes tájékoztatás nélkül – eltávolítson bármely Tartalmi és/vagy Formai elemet  a Honlap(ok)ról.

4.4    A Felhasználó vállalja, hogy nem használ olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek alkalmas beavatkozni a Honlap(ok) rendeltetésszerű használatába. A Felhasználó vállalja, hogy nem kísérli meg a Honlap(ok) működésének leállását, meghibásodását, vírusok feltöltését.

4.5    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap(ok) látogatása valamennyi Felhasználó számára díjmentes. A Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Techmonitor Publishing Hungary Kft. – előzetes bejelentés nélkül – dönthet úgy, hogy a Honlap(ok)at vagy a Honlap(ok) egy részét díjfizetés ellenében teszi hozzáférhetővé.

5.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1    A jelen FSZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

5.2    Az Előfizető és a Techmonitor Publishing Hungary Kft. közti jogviszonyt az Előfizetői szerződés, valamint az FSZ rendelkezései szabályozzák. Az FSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

5.3    A jelen FSZ bármely rendelkezésének érvénytelensége az FSZ többi részének érvényességét nem érinti.

5.4    Az FSZ magyar és angol nyelven készült. A két változat közötti esetleges különbségek esetén a magyar változat az irányadó.

5.5    Bármilyen, a Felhasználó és a Techmonitor Publishing Hungary Kft. között felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2014. december 1.

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
AUTOMATIZÁLÁS

26 év után adja át a stafétát a Phoenix Contact Kft. ügyvezetője

Média Partnerek